Social Studies and Classroom Teachers’ Citizenship Tendencies and Views on Classroom Practices

Authors

  • Ali Çetiner Necmettin Erbakan University, Faculty of Education, Konya, Turkey. https://orcid.org/0000-0002-9129-0263
  • Mehmet Şimşir Necmettin Erbakan University, Faculty of Education, Konya, Turkey.

Keywords:

Citizenship, citizenship education, citizenship tendencies, , social studies

Abstract

The general purpose of this study is to examine the views of social studies and classroom teachers on citizenship tendencies and classroom practices. In line with this purpose, teachers' citizenship tendencies, whether citizenship tendencies vary according to gender, branch, and seniority, how they interpret the concept of "ideal citizenship," and classroom practices related to citizenship teaching were investigated. The study was conducted according to mixed method. The results revealed that the citizenship tendencies of the teachers were at a high level. The total mean scores of teachers did not differ according to gender; however, there were significant differences in terms of branch and seniority Findings show that the teachers expressed ideal citizenship as "knowing their rights and responsibilities" and "obeying the laws.”  While defining the qualities an ideal citizen should have, it was concluded that teachers frequently emphasised the themes of "responsible" and "patriotism." It was concluded that teachers adopted the principle of "learning by doing-experiencing" and the method of "lecturing" while explaining the subject of citizenship. It was also found that "visual media" and "insufficient curriculum" were teachers' most common problems while raising citizens. Teachers made various suggestions about raising ideal citizens.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acun, İ., Demir, M., & Göz, N. L. (2010). Öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterlilikleri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 107-123. http://www.jsser.org:80/index.php/JSSER/article/viewFile/16/pdf

Açıkel, Z. (2022). Okul öncesinde vatandaşlık eğitiminin program ve öğretmen görüşleri açısından incelenmesi, Master’s Thesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

Ahmed, E. I., & Mohammed, A. (2022). Evaluating the impact of global citizenship education programmes: A synthesis of the research. Education, Citizenship and Social Justice, 17(2), 122–140. https://doi.org/10.1177/17461979211000039

Akdü, Ö. (2016). Ortaokul 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinin Demokrasi Kültürüne Katkısının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Burdur İli Örneği, Master’s Thesis, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Alkın, S. (2007). İngiltere ve Türkiye’de İlköğretim Programlarındaki Vatandaşlık Eğitiminin Karşılaştırılması, Master’s Thesis, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Altay, N. (2021). Öğrenci Velilerinin Vatandaşlık Ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (59), 136-157. https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/64363/929090

Alwi, M., Wiyono, B. B., Bafadal, I., & Imron, A. (2021). The Relationship between Personality, Attitude, and Organizational Citizenship Behavior of Senior High School Teachers in Indonesia. International Journal of Instruction, 14(2), 345-368. https://doi.org/10.29333/iji.2021.14220a

Anderson, G. & Arsenault, N. (2005). Eğitim Araştırmasının Temelleri . Routledge.

Aras, H. (2000). Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinde Öğrencilere İnsan Hakları ile İlgili Tutumların Kazandırılması, Master’s Thesis, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Arslan, S. (2014). Çok kültürlü Toplumlarda Vatandaşlık Eğitimine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Düşüncelerinin İncelenmesi, Doctoral Dissertation, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Atasoy, T. (2015). Coğrafya Öğretiminin Aktif Vatandaşlık Eğitimindeki Rolü, Master’s Thesis, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Aydın, M, & Çelik, T. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Etkin Yurttaşlık ve Hukuk Kuralları Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42 (42), 29-43. https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/33905/375329

Aykaç, N. & Başar, E. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim programının değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s. 343–361). Ankara: Sim Matbaası.

Avcı, A., Avcı, E., & İbret, B. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasına Yönelik Görüşleri, Elementary Education Online, 16(4): 1558-1574. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.342974

Bakioğlu, A., & Kurt, T. (2009). Öğretmenlerin demokrasi, vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 19- 39. https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaebd/issue/370/2111

Balbağ, N. L. (2016). İlkokul sosyal bilgiler dersi bağlamında öğrenci ve öğretmenlerin küresel vatandaşlık algıları, Doctoral Dissertation. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Barth, James L., & Demirtaş, Abdullah (1997), İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara, YÖK- Dünya Bankası Yayınları.

Barth, James L. (1991), Elementary and Junior High-Middle School Social Studies Curriculum, Activities and Materials, Maryland, University Press of America, Inc.

Başaran, T. (2007). İlköğretim Okullarında Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programının Uygulanışına İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri, Master’s Thesis, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Baştürk, N. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği), Master’s Thesis, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Bıkmaz, F. (2006). Yeni ilköğretim programları ve öğretmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 97-116. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000125

Bulandere, V. (2014). Öğrencilerin Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Kazanımlarını Elde Etme Düzeyleri ve Derse Yönelik Görüşleri (Erzurum İli Örneği), Master’s Thesis, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Boğazyılan, B. (2020). Sosyal yapılandırmacılık bağlamında farklı sosyo-kültürel ve ekonomik çevrelerden gelen öğrencilerin vatandaşlık algılarının incelenmesi. Doctoral Dissertation, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Brown, K., Lipsig, M. C., & Zajdow, G. (2003). Active Citizenship and TheS econdary School Experience: Community Participation Rates of Australian Youth. Victoria, Australia: Australian Council for Educational Research, 7(1), 1-20. https://eric.ed.gov/?id=ED480725

Can Beken, D. (2010). Türkiye’de ulus devletin inşasında üniversite mezunlarının vatanseverlik olgularına katkıları. Master’s Thesis. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Muğla.

Castles, S., & Davidson, A. (2020). Citizenship and migration: Globalization and the politics of belonging. Routledge.

Chua, S. & Sim, J. B. Y. (2014). Crossingboundaries: An exploration of how three Social Studies teacher sunderstand and teachpatriotism in Singapore. Citizenship Teaching and Learning, 10(1), 79-93. https://doi.org/10.1386/ctl.10.1.79_1

Candan, R. (2006). İlköğretim 2. Kademe 7. Ve 8. Sınıfta Okutulan Vatandaşlık Veİnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretimi ve Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler (Ardahan Örneği), Master’s Thesis, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Civek, B. D. (2008). Yeni Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Programlarında Vatandaşlık Eğitimi, Master’s Thesis, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Creswell, J. W., & PlanoClark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Method Research, 3.Baskı, CA: Sage Publications, Thousand Oaks

Çelik, H. (2008). Cumhuriyet Dönemi Vatandaşlık Eğitiminde Önemli Adımlar, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 1 (1), 359-369. https://acikerisim.sakarya.edu.tr/handle/20.500.12619/98339

Çelik, H. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık Eğitiminin Bugünkü Durumu ve Geleceğine İlişkin Görüşleri, Doctoral Dissertation, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çevik, K. (2015). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinde Etkin Vatandaşlık Eğitiminin Etkililiği, Doctoral Dissertation, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Çolak, G. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Hizmet Ederek Öğrenme Yaklaşımının Vatandaşlık Eğitimindeki Rolü, Doctoral Dissertation, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Davies, L. (2001). Citizenship, education and contradiction. British Journal of Sociology of Education, 22(2), 299-308. https://doi.org/10.1080/01425690120054902

Dere, İ., & Aktasli, I. (2019). 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında bilinçli tüketicilik, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 283-302. https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61823/925033

Dere, İ., & Kızılay, N. (2017). Aile tarihinin araştırılmasında sözlü tarihin kullanımı: İlkokul öğrencilerinin tecrübeleri. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 6(2), 294-323. http://acikerisim.ibu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12491/2943

Doğanay, A., Çuhadar A., & Sarı, M. (2004, May). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin demokrasi anlayışlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale.

Durmuş, G. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Ve Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Master’s Thesis, Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.

Durmuş, M. Ş. (2020). Ortaokul sosyal bilgiler müfredatında vatandaşlık eğitimi yaklaşımı ve öğretmen görüşleri. Master’s Thesis, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Engle, S. H., & Ochoa, A. S. (1988). Education for democratic citizenship: Decision making in the social studies. New York: Teachers College.

Eroğlu, E. (2016). Farklı Milli Kimliklere Sahip Öğrencilerin Vatandaşlık (Eğitimi) Algılarının İncelenmesi, Master’s Thesis, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Ersoy, A. F. (2007). Sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerin etkili vatandaşlık eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Doctoral Dissertation, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Ersoy, A. F. (2012). Annelerin vatandaşlık algısı çocuklarında vatandaşlık bilinci geliştirme uygulamaları ve karşılaştıkları sorunlar, Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Dergisi, 12(3), 2111-2124. https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/handle/11421/15331

Eryılmaz, Ö., Bursa, S. & Ersoy, A. F. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğrencilerinin etkin vatandaşlık ile sivil toplum kuruluşu algıları. International Online Journal of Educational Sciences, 10 (2), 258-276. https://doi.org/10.15345/iojes.2018.02.018

Esen, H. (2011). Sosyal bilgiler öğretim programındaki insan hakları ve vatandaşlık bilinci ile ilgili konuların öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Master’s Thesis, Çanakkale.

Feldmann, D. (2007). Citizenship education: current perspectives from teachers in threestates. Educational Research Quarterly, 30 (4), pp.3-15. https://eric.ed.gov/?id=EJ773125

Galtson, W. (2003). Civic education and political participation. Phi Delta Kappan, 85(1), pp.29-33. https://doi.org/10.1017/S1049096504004202

George, D. & Mallery, P. (2011). SPSS for windows step by step a simple guide and reference (Fourth edition 11.0 update).

Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (Çeviri Editörleri: Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gürbüz, G. (2006). İlköğretim 7. Ve 8. Sınıflarda Vatandaşlık Bilgisi Dersinde Demokrasi Eğitimi, Master’s Thesis, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Gürdoğan, Ö., Göz, N. L. & Bozkurt, M. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Küresel Vatandaşlık. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 145-162. http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.9

Güven, S. (2010). İlköğretim Birinci Kademede Vatandaşlık Eğitimi Üzerine Bir Durum Çalışması, Doctoral Dissertation, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gömleksiz, M. N. ve Kan A. Ü. (2008). Eğitim fakültesi ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğretmen adaylarının demokratik tutumlarının değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi örneği). Milli Eğitim, 37(178), 44-64. (2008). https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/178/03.pdf

Göz, N, L. (2010). İlköğretimde Demokrasi Ve Vatandaşlık Eğitimi, Master’s Thesis, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Gözütok, F. D. (2003). Hukuk İlintili Yurttaşlık Eğitimi. Türkiye Barolar Birliği’nin Düzenlediği Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi Konulu Uluslararası Toplantıda Sunulan Bildiri. Ankara.

Hablemitoğlu, Ş. ve Özmete, E. (2012). Etkili Vatandaşlık Eğitimi İçin Bir Öneri, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 39-54. https://doi.org/10.1501/Asbd_0000000028

Hahn, C. L. (1998). Becoming political comparative respectives on citizenship education.Albany: Sate of New York.

Handayani, M. I., & Wibowo, A. (2022). Project Citizen Model in Citizenship Education and Its Impact on Critical Thinking Skills for Elementary School Teacher Education Students. International Journal of Elementary Education, 6(2). https://doi.org/10.23887/ijee.v6i2.46763

Ikwumelu, S. N. I., Bassey, M. E. & Oyibe, O. A., (2015). Social Studies education and the need for value-base deducation in Nigeria. British Journal of Education, 3(11), 63-74.

Ikuenobe, P. A. (2020). Citizenship, Patriotism, and Liberal Morality. Handbook of Patriotism, 305-323.

İpek, İ. (2011). İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Vatandaşlık Eğitiminin Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Hedeflere Uygunluğu Yönünden Değerlendirilmesi, Master’s Thesis, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Kab, İ. (2012). Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Almanya’daki Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Eğitimi Ders Kitaplarıyla Karşılaştırılması, Master’s Thesis, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kaldırım, E. (2003). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları. Master’s Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E. & Dicle, A. N. (2006). Öğretmen adaylarının demokratik tutum, nevrotik eğilimler ve kendini gerçekleştirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 149-158. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/735-published.pdf

Karaduman, H. (2011). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Dijital Vatandaşlığa Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Dijital Ortamdaki Tutumlarına Etkisi Ve Öğrenme Öğretme Sürecine Yansımaları, Doctoral Dissertation. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kaya, M. (2006). İlköğretim 8. sınıf vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde yer alan kavramların kazanılmışlık düzeyi, Master’s Thesis, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kaya, B., & Kaya, A. (2012). Teknoloji Çağında Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Algıları. Sakarya University Journal of Education, 2(3) 81-95. https://www.acarindex.com/pdfler/acarindex-85351f84-251d.pdf

Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) teknikleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,19 (1), 56-64. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/72000#page=57

Kerr, D. (2000). Citizenship education: A international comparison. London: QCA/NFER.

Kerr, D. (2007). Citizenship: Local, Nationaland International (Ed: LiamGearon). Learning to teach citizenship in the secondary school. New York: Routledge Falmer.

Keskin, S. C., ve Yüceer, D. (2013). Danimarka’da vatandaşlık eğitimi. Journal of Social Studies Education Research, 4(1), 97-120. https://dergipark.org.tr/en/pub/jsser/issue/19100/202661

Keskiner, E. (2003). Türkiye’de Din Derslerinde Vatandaşlık Eğitimi, Değerler Eğitimi Merkezi, 1 (3), 38-42.

Kılınç, H. H. (2013). 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri ile derse yönelik öğrenci tutumları. Doctoral Dissertation, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı, Elâzığ.

Kızılay, N. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenim: bana göre iyi vatandaş, Turkish Studies International Periodical for the Languages. Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 987- 1006. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8468

Kuş, Z. ve Aksu, A. (2017). Vatandaşlık ve vatandaşlık eğitimi hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin inançları. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(8), 18-41. https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/34591/382003

M.E.B (1973): İlköğretim Genel Müdürlüğü Ortaokul Programı. Ankara, (İlköğretim İkinci Kademe) 2. Baskı.

MEB (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 10.10.2018.

Merey, Z., Karatekin, K. ve Kuş, Z. (2012). İlköğretimde Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Kuramsal Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 795-821. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/76932

Merriam, S., B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çeviri Editörü: Selahattin Turan). Nobel Yayınevi.

Metin, Ö. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterliliklerinin belirlenmesi, Doctoral Dissertation, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.

Mulhan, M. (2007). İlköğretim 7.Sınıf Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Kavramlarının Öğrenilmesinde Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Faktörler ile Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Etkileri, Master’s Thesis, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Narin, D. (2007). İlköğretim hayat bilgisi dersi öğretim programının vatandaşlık bilgi, beceri ve değerlerini kazandırmasına ilişkin öğretmen görüşleri, Master’s Thesis, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Ontas, T., ve Koc, E. S. (2020). Primary School Teacher Candidates' Views of Citizenship and Ideal Citizenship. International Journal of Educational Methodology, 6(2), 455-470. https://eric.ed.gov/?id=EJ1254766

Önal, G., Öztürk, C. & Kenan, S. (2017). İngiltere vatandaşlık eğitimi programı: Toplumsal temelleri, boyutları ve temel bileşenleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 7(2), 373-395. https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/handle/11421/24247

Özkan, S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları ve küresel vatandaşlık görüşleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Master’s Thesis, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Öztürk, C. & Baysal N. (1999). İlköğretim 4-5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 13-21. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/114932

Öztürk, C., & Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(15), 173-182. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2142

Patton, M. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Ankara; Pegem Akademi.

Palaz, T. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Karikatür Kullanmanın Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Tutumuna Etkisi, Master’s Thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Polat, S. (2020). Multidimensional analysis of the teaching process of the critical thinking skills. Research in Social Sciences and Technology, 5(2),134-157. doi.org/10.46303/ressat.05.02.8.

Safran, M. (2011). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. Bayram Tay, Adem Öcal (Ed.) içinde, Sosyal bilgiler öğretimi (s. 2-16). Ankara: Pegem Akademi.

Sağlam, H. İ. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Vatandaşlık Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Arasından İncelenmesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırma Dergisi, 3(2), s.71-85. http://bulenttarman.com/index.php/jsser/article/view/140/135

Sebell, D. (2021). Can Politics Be Taught? In Xenophon's Socratic Education (pp. 25-48). University of Pennsylvania Pres.

Shaturaev, J. (2021). indonesia: superior policies and management for better education (Community development through Education). Архив научных исследований, 1(1).

Siregar, I. (2021). The Existence of Culture in its Relevance to the Dynamics of Globalization: Bahasa Indonesia Case Study. International Journal of Cultural and Religious Studies, 1(1), 33-38. https://doi.org/10.32996/ijcrs.2021.1.1.5

Som, İ. ve Karataş, H. (2015). Türkiye’de vatandaşlık eğitimi üzerine bir inceleme, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 33–50. https://doi.org/10.29065/usakead.232402

Tanğ, E. (2017). Türkiye'de 1923-1950 dönemi ulus devlet yapılanması ve gençlik politikaları. Master’s Thesis, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tezcan, M. (2004). Postmodern ve Küresel Toplumda Eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Tobgay, K. (2021). Effectiveness of Teachers’ use of Motivational Skills to Enhance Student’s Academic Learning Outcome. Journal of Humanities and Education Development (JHED), 3(4), 83-89. https://doi.org/10.22161/jhed.3.4.12

Toraman, Ç. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Programı’nın (2010) Değerlendirilmesi, Master’s Thesis, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ulusoy, K. & Gülüm, K. (2009). Sosyal bilgiler dersinde tarih ve coğrafya konuları işlerken öğretmenlerin materyal kullanma durumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 85-99. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1494823

Ülger, M. (2013). İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Ara Disiplin Alanı Uygulamasının Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Education, 2 (3), 14-29. https://doi.org/10.19128/turje.181061

Ünlü, A. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel vatandaşlık algıları ve sosyal bilgiler dersinde küresel vatandaşlık eğitimine yönelik görüşleri, Master’s Thesis, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Üstel, F. (2008). Makbul vatandaşın peşinde. İstanbul: İletişim Yayınları.

Yazıcı, S. & Yazıcı, F. (2010). Yurtseverlik eğitimi: Tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (10), 649-660. https://acikerisim.bartin.edu.tr/handle/11772/1522

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, K. (2013). İlköğretim öğrencilerinin vatandaşlık eğitimi ile ilgili temel kavramlara ilişkin algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 453-463. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/161-published.pdf.

Westheimer, J. (2009). Should social studies be patriotic? Social Education, 73(7), 316-320.

Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. American educational research journal, 41(2), 237-269. https://doi.org/10.3102/00028312041002237

Zarrillo, J. J. (2004). Teaching elementary social studies principles and applications. New Jersey: Perason Merrill Parentice Hall.

Downloads

Published

2023-02-15

How to Cite

Çetiner, A., & Şimşir, M. (2023). Social Studies and Classroom Teachers’ Citizenship Tendencies and Views on Classroom Practices. Journal of Research in Social Sciences and Language, 3(1), 1–31. Retrieved from https://jssal.com/index.php/jssal/article/view/96
صندلی اداری سرور مجازی ایران Decentralized Exchange

Issue

Section

Table of Contents
فروشگاه اینترنتی